Civil

CIVIL

Litigii legate de dreptul de proprietate sau de folosință, cu obiect revendicări și constatări drept de proprietate, servituți, grănițuri, evacuări, acțiuni posesorii, sechestre, etc.

Imobile preluate abuziv, exproprieri, confiscări, alte îngrădiri ale proprietății;

Consiliere juridică, notificări, negocieri și mediere cu privire la orice aspect legat de proprietate;

Consultanță și litigii privind succesiuni legale și testamentare, categorii de moștenitori, indiviziunea succesorală și împărțeala moștenirii, soluții de partajare cu costuri reduse.

Consilierea cu privire la finanţarea, dezvoltarea, închirierea, vânzarea – cumpărarea de bunuri mobile și imobile, inclusiv în materia construcțiilor (redactarea şi negocierea contractelor de antrepriză / subantrepriză, de proiectare inclusiv procedura de alegere şi desemnare a unor contractori generali, antreprenori sau subantreprenori);

Ne asistăm clienţii în domeniul imobiliar, în ceea ce priveşte transferurile de proprietate, concesionari, închirieri şi subînchirieri, arendare, etc., luând asupra noastră verificarea situaţiei juridice a imobilelor, redactarea contractelor, asistarea în faţa autorităţilor publice şi a birourilor notariale, precum şi efectuarea operaţiunilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Contracte civile (închiriere, donație, arendare, mandat, comodat, depozit, tranzacție, rentă viageră, jocuri noroc, etc.); asociații, fundații;